ที่ดินทั้งหมด

Seed Property

ทำเลที่ตั้งที่ดี ไม่ไกลจากกรุงเทพและตัวเมืองนครปฐม การเดินทางได้หลายเส้นทาง สามารถเข้าเมืองและออกต่างจังหวัดได้ง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบ ใช้ชีวิตและทำธุรกิจแบบไม่มีข้อจำกัด

ที่ดินทั้งหมด

Seed Property

ข้อมูลทั่วไป

คำถามที่พบบ่อยสำหรับหัวข้อทั่วไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อ
 • สามารถต่อรองราคาได้หรือไม่

  เนื่องจากเจ้าของเป้นผู้ขายเองจึงสามารถให้ต่อรองราคาได้นิดหน่อย อาจจะลดราคาลงเพิ่มเติมได้ 3-5% โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดต่างๆของแต่ละการซื้อ
 • เงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการซื้อเป็นอย่างไร

  ผู้ขายรับผิดชอบ

  • ค่าคำขอโอน
  • ค่าอากร
  • ค่าพยาน
  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  คนละครึ่ง

  • ค่าธรรมเนียมโอน

  ผู้ซื้อรับผิดชอบ

  • ค่าจดจำนอง
  • ค่ารางวัด
 • ขั้นตอนการซื้อขายเป็นอย่างไร

  1. ผู้ขายจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินและส่งให้ผู้ซื้อตรวจสอบ
  2. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและลงชื่อรับรองเอกสารทั้งหมด
  3. ผู้ซื้อเซ็นสัญญาและส่งสำเนากลับให้ผู้ขายจำนวน 1 ชุด
  4. ผู้ซื้อชำระเงินมัดจำตามที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ขาย
  5. ทำการนัดวันและเวลาเพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
  6. พบกันตามกำหนดนัดหมายและทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
 • ผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

  เอกสารซื้อที่ดินสำหรับผู้จะซื้อ แบ่งออกเป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ดังนี้

  เอกสารซื้อขายที่ดินกรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา

  เอกสารซื้อที่ดินบุคคลธรรมดา ต้องจัดเตรียมแบบฟอร์ม ดังนี้
  • สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
  • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด (กรณีผู้ซื้อเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) (กรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และลงชื่อรับรองสำเนาการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ และลงชื่อรับรองสำเนาการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
  • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส และลงชื่อรับรองการทำเอกสารซื้อขายที่ดิน 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)
  • สำเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีมีคู่สมรส)

  เอกสารซื้อขายที่ดินกรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล

  เอกสารซื้อที่ดินนิติบุคคล ต้องจัดเตรียมแบบฟอร์ม ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
  • หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
  • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)